Referat fra Generalforsamling i Smagen af Fyn d. 26. febr. 2018 hos restaurant Under Lindetræet

Der deltog 19 personer i generalforsamlingen.
Valg af dirigent.

Formand Kristian Kyed indledte med at byde velkommen til alle fremmødte, og foreslog herefter Anne Hjortenberg fra Byens Gårdbutik i Svendborg som dirigent, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Undertegnede, Erling Sørensen, varetog referentopgaven.

Anne takkede for valget, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Beretning om foreningens aktiviteter i årets løb ved formanden.

Kristian tog i sin beretning udgangspunkt i de ønsker og forslag til handleplan for 2017, som var fremsat på sidste års generalforsamling i Svendborg. På denne baggrund rummede handleplanen følgende aktivitetsområder: Det fynske Dyrskue, Odeon, Nyborgladen, Klub Smagen af Fyn, indkøring af nyt sekretariat.

Det fynske Dyrskue.
Restauranten, drevet af Michael Hansen fra Kulinarisk Sydfyn, var igen i 2017 en bragende succes baseret på de bedste fynske råvarer fra foreningens producenter.

Odeon.
Odeon åbnede marts 2017. Selvom der har været en god kontakt mellem Odeons køkken og Smagen af Fyn forud for åbningen med henblik på at restaurant og cafe skal afspejle gode fynske kvalitetsfødevarer, så viste realiteterne hurtigt, at Smagen af Fyns producenter slet ikke har det nødvendige produktionsmæssig volumen til hver især at kunne levere til et så stort køkken, som Odeon nu driver.

Der er dog udsigt til at Odeon fremover kan invitere Smagen af Fyn i forskellige sammenhænge.

Nyborgladen på Møntergården.
Stadig et interessant projekt i Odense Kommune regi, som vi håber på at kunne være med i, når der skal mad på bordet.

Klub Smagen af Fyn.
Et stort ønske på sidste års generalforsamling, at der skulle etableres et erfa-samarbejde – som et af hovedformålene med medlemskab af foreningen.
Under navnet ”Klub Smagen af Fyn” har bestyrelsen således indbudt til 3 fyraftensmøder:

 • Nyholmgaard Vin, 3 fremmødte
 • Thorup Bakkegaard, 6 fremmødte
 • Kirkeby Thrane – desværre aflyst.

Indholdsmæssigt f.s.v. to gode fyraftensmøder, men ”brandærgerligt” med en så beskeden opbakning.

Indkøring af nye sekretariat.
I løbet af 2017 blev sekretariatet flyttet fra Udvikling Fyn til Kunstbryggeriet Far & Søn / Tro Håb og Sodavand.

Overflytningen – incl. mail domænet info@smagenaffyn.dk er nu helt på plads, og det er således Bo og Helle som nu fremover driver på med kommunikation (nyhedsbreve til medlemmer, web-siden og facebook til forbrugere og professionelle interessenter).

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, som blev godkendt med akklamation.

 

Fremlæggelse af årsregnskab.

I Birgits fravær fremlagde Kristian årsregnskabet, som var påtegnet af begge generalforsamlingsvalgte revisorer (Pia Styrbæk og Connie Østergaard).

Regnskabet hviler stort set i sig selv med et årsresultat på 7.824.-.

Dette resultat er fremkommet som differencen imellem en årsomsætning på 119.240 (noget lavere end sidste år som følge dels af en mindre medlemstilbagegang og dels som følge af særlige engangsindtægter i 2016), og samlede omkostninger på 111.415 (mod 144.231 i 2016 bl.a. som følge af betydeligt større marketing omkostninger).

Foreningens formue består stort set i en bankbeholdning hos Merkur Bank på 142.524.

Til dette regnskab bemærkede Kristian, at så længe foreningen primært er kontingentfinansieret, er der et meget begrænset råderum til finansiering af nye aktiviteter. Foreningen har selvfølgelig en pæn formue, men den kan jo kun bruges en gang, derfra må det være op til den nye bestyrelse af lede efter rette formål, som kan berettige et træk på bankkontoen.

Efter fremlæggelsen, var der et spørgsmål til foreningens aktuelle medlemstal: 83, incl. aktuelle kontingentrestancer.

Foreningens ejerskab af trailer, med Smagen af Fyn logo, blev også kommenteret, idet det bør overvejes at sælge denne med mindre, der snarest findes en god anvendelse.

Endelig blev det bemærket, at sekretariatsomkostninger i 2017 regnskabet var betydeligt lavere end 2016 tallet.

Herefter blev årsregnskabet godkendt med akklamation.

 

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Bestyrelsens motiverede forslag til kommende års budget og handleplan.

På bestyrelsens vegne fremlagde Kristian følgende forslag til handleplan for 2018:

Dyrskuet 15.-17.juni 2018.
Her vil Smagen af Fyn igen samarbejde med Michael Hansen, Kulinarisk Sydfyn om driften af restauranten.
Desuden foreslås det, at Smagen af Fyn lejer en stand til præsentation og salg af produkter, fra interesserede producenter. Men kun hvis der er en tilstrækkelig opbakning.

Shop in Shop i udvalgte supermarkeder.
Drøftelserne med udvalgt supermarked fortsættes med henblik på afprøvning af prototype på salgsmodel.

Citti Flensborg.
Danish Food Supply har formidlet ønske fra Citti Flensborg om flere danske egnspecialiteter.
Følgende producenter har afgivet interessetilkendegivelse: Ærø Raps, Coisbo Beer, Det søde Liv, Salteriet, De fynske Gårde, Allegården.
Denne liste er sendt til Citti med samt Smagen af Fyn folderen, og man er herfra meget interesseret at nærmere drøftelser.

Destination Fyn. /Bike Island
Smagen af Fyn har meddelt Destination Fyn, at man ikke ønsker fortsat deltagelse i Danmarkskampagnen.
Derimod tegner der sig et meget interessant samarbejdsområde relateret til den store ”Bike Island” (cykelturisme). Dette samarbejde kan bla. omfatte producenter, som kan blive registreret som ”bike friends”. Det kan også omfatte optagelse af fødevareoplevelser i de fødevareruter, som skal udvikles.

Friske grøntsager i supermarkederne.
Det er fint, at man som kunder i supermarkeder over hele landet kan finde rigtigt mange grøntsager fra fynske producenter. Men ofte præsenterer disse grøntsagspakker sig slet ikke, som producenten kan være tilfreds med.
Der arbejdes på at få et møde i stand mellem Coop og grøntsagsavlerne for en åben drøftelse af, hvordan denne situation kan forbedres til alle parters tilfredshed.

 

Kristian fremlagde endvidere bestyrelsens forslag til 2018 budget.

Der var tale om et budgetforslag,som stort set var en fremskrivning af 2017 regnskabet, balancerende med kr. 600—i overskud.
Der er således ikke i dette budget taget særlig stilling til nye udgiftsposter i konsekvens af gennemførelsen af ovennævnte handplan-punkter.
Men der er heller ikke taget stilling til evt. formue forbrug.

 

Herefter var der åbent for spørgsmål og forslag.

Nedenstående er referentens strukturering og tematisering af de mange input.

Smagen af Fyn til forbrugerne.
Forskellige tanker og ideer til salg og distribution af Smagen af Fyn produkter direkte til forbrugerne:

 • Betjeningsløse lokale salgssteder.
 • Flere Madsamlings værter
 • Shop in Shop i udvalgte supermarkeder

Det blev i den forbindelse bemærket, at Det fynske Spisekammer ikke skal ses som konkurrent til sådanne initiativer, idet man herfra primært betjener spisesteder og salgssteder – dvs. professionelle indkøbere.

Smagen af Fyn til spisesteder.
Der blev efterlyst en mere ”opsøgende” indsats for at få Smagen af Fyn produkter på menuen hos de fynske spisesteder.  Fra disses side efterlystes til gengæld en højere grad af ”sæson aktuelle” udmeldinger og tilbud fra producenterne. Konkret blev følgende bragt i forslag:
En lukket facebookgruppe / en mailingliste for interesserede spisesteder og producenter til formidling af løbende tilbud, herunder sæsonaktuelle tilbud.
Til forslaget om at bruge en facebookgruppe som kommunikationskanal blev det bemærket, at facebook-kommunikation let bliver uoverskuelig grundet bl.a. scrolling etc.

Smagen af Fyn på markeder og messer.
Der blev efterlyst en større grad af ”sammenhængskraft” specielt i form af samlet, fælles optræden på messer og markeder. Helt aktuelt kunne dette komme på tale i følgende tilfælde:

 • Storms Pakhus
 • Odense Grønttorv,
 • Heartland.

Der er i øvrigt allerede truffet aftale med Kulinarisk Sydfyn på dette område, og Smagen af Fyn på Dyrskuet er et andet eksempel, hvor noget sådant også praktiseres.

Historien om Smagen af Fyn og de fynske producenter.
Historien og baggrunden vedr. produktet, producenterne og den lokale madkultur er vigtige salgsparametre, hvis man skal løfte sig ud over den rene priskonkurrence. Derfor foreslås der en større indsats for præsentation og formidling af

 • Historien om den enkelte producent
 • ”den fynske fortælling” / den fynske tradition og lokale madkultur
 • Smagen af Fyns kodex for kvalitetsfødevarer (= det fælles grundlag)

 

Fastsættelse af kontingent for 2019.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2019, dvs. kr. 1500.- excl. moms for virksomhedsmedlemmer.
Forslaget blev godkendt.

 

Valg til bestyrelsen – herunder suppleanter.

Kristian Kyed meddelte, at han selv og Birgit Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Dvs. der skulle vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.
Følgende blev bragt i forslag:

 • Michael Sandal, Bryggeriet Flakhaven
 • Helle Skovgaard Jørgensen, Tro, Håb & Sodavand.

Da der ikke var modkandidater blev disse valgt til bestyrelsen, begge som producentrepræsentanter.

Ud over disse to består bestyrelsen herefter af

 • Marianne Kirkeby, forbrugerrepræsentant
 • Ove Syberg, Nordfyns Erhvervsråd, turismerepræsentant
 • Morten Boros, Kold College
 • Bo Rino Christiansen  , Kunstbryggeriet Far og Søn, repræsentant for Kulinarisk Sydfyn.
 • Henning  Guddal, Ærø Raps, producentrepræsentant
 • Erling Sørensen, tilforordnet
 • Herudover deltager Udvikling Fyn i bestyrelsens møder, aktuelt ved Mads Asbild

Som suppleant blev valgt Rene Dyrvig, Bryggeriet Flakhaven .

 

Valg af revisorer.

Der var genvalg af Pia Styrbæk og Connie Østergaard

 

Eventuelt.

Kl. 20:00 afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Herefter serverede restauranten ”lidt lækkert”.

 

Referent Erling Sørensen

Dirigent Anne Hjortenberg