§1
Foreningens navn er: Smagen af Fyn.

Foreningens kontaktoplysninger er offentliggjorte på foreningens hjemmeside: smagenaffyn.dk

§2
Stk. 1 
Mission

Med nedenstående formål for øje skal foreningen udgøre en platform for netværk og samarbejde for alle virksomheder og parter, som arbejder med regionale kvalitetsfødevarer og madkultur på Fyn – og for samarbejde med myndigheder, organisationer og fonde samt andre aktører, der arbejder med regional madkultur – nationalt som internationalt.

Stk. 2 
Formål

Foreningen har til formål at udvikle og styrke produktion, salg, markedsføring og anvendelse af fynske kvalitetsfødevarer for derved at fremme økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst i de tilknyttede erhverv. Herunder er det et formål at udvikle og formidle fynsk madkultur - og styrke udbuddet af oplevelser tilknyttet produktion, forarbejdning og forbrug af fynske kvalitetsfødevarer og derved at generere vækst inden for oplevelsesøkonomien på Fyn.

Det er endvidere foreningens formål at understøtte forsknings- og udviklingssamarbejder, der vedrører regionale kvalitetsfødevarer og madkultur - i såvel nationalt som internationalt perspektiv. 

Stk. 3 
Det fælles grundlag

Kvalitetsfødevarer er karakteriseret ved en flerhed af følgende egenskaber

 • Produktet giver enestående smagsoplevelser eller har særlig spisekvalitet

 • Produktet er friskt/nyhøstet

 • Produktet har sæsonaktualitet

 • Produktet er forbundet med en særlig autencitet eller identitet

 • Produktionen foregår under bæredygtige produktionsformer

 • Produktionen foregår med særlige hensyn til dyrevelfærd

 • Produktionen har håndværksmæssig karakter og personlig kvalitetskontrol

 • Det er sporbarhed fra slutprodukt til oprindelse

Fynske kvalitetsfødevarer er produceret eller forædlet på Fyn og øerne.

Produktion, fremstilling og markedsføring af fynske kvalitetsfødevarer bygger bevidst på de særlige naturbestemte forudsætninger og heraf afledte traditioner og kompetencer, der findes på Fyn og øerne, samt på den lokale oprindelse og sporbarhed.

§3 
Medlemmer

Stk. 1 Som ordinære medlemmer kan optages:

 1. Erhvervsdrivende virksomheder (CVR registrerede) indenfor produktion, forarbejdning, distribution og salg af kvalitetsfødevarer, som arbejder inden for det fælles grundlag og har adresse på Fyn og øerne.

Produktionsvirksomheder, der er økologi-autoriserede, er samtidig medlemmer af ”Ø ma' – Sammenslutningen af Økologiproducenter på Fyn”.

 1. Organisationer og institutioner, som via deres virksomhed understøtter det fælles grundlag og er i samklang med foreningens formål og strategier.

 1. Forbrugermedlemmer

 1. Interessemedlemmer, som ønsker at støtte foreningens arbejde – men som ikke falder indenfor én af ovenstående kategorier af medlemmer. Interessemedlemmer er ikke er stemmeberettiget.

Stk.2 Hvis der er tvivl om virksomheder eller organisationer, der ønsker at blive medlem, lever op til det fælles grundlag i §2, stk 3, er det bestyrelsen, der træffer afgørelse om medlemskab.

Stk.3 Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den pågældende har overtrådt gældende regler med hensyn til miljø, arbejdsmiljø, hygiejne, dyrevelfærd eller økologisk jordbrug, og hvis det vurderes, at de vil have negative konsekvenser for foreningens virke. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller sletning på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen i det regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted.

Stk. 4. Kontingentet for hver af medlemsgrupperne a, b, c og d fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

§4
Stk. 1 Alle medlemmer har adgang til at bruge foreningens navn og logo i forbindelse med generel branding af fynske kvalitetsfødevarer

Stk. 2 Medlemsgruppe a har adgang til at markedsføre deres egne produkter ved brug af foreningens kvalitetsmærke. Retningslinjer for anvendelsen af foreningens kvalitetsmærke, navn og logo i forbindelse med markedsføring af egne produkter fastsættes af bestyrelsen.

§5 
Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel, enten skriftligt eller elektronisk. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.

Stk. 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens aktiviteter i årets løb

3. Fremlæggelse af årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Bestyrelsens motiverede forslag til kommende årsbudget og aktiviteter

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt


Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet – og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

Stk. 7. Hvert stemmeberettiget medlemskab giver én stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til eet andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

Stk. 8. Stemmeberettiget medlemskab giver ret til at opstille valgbare repræsentanter til foreningens bestyrelse.

§6 
Bestyrelse 

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for to år af gangen. Tre af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt medlemsgruppe a – og det skal tilstræbes at h.h.v. primærproducenter, forarbejdningsvirksomheder og professionelle forbrugere er repræsenteret med eet bestyrelsesmedlem hver. Kulinarisk Sydfyn har ét bestyrelsesmedlem og herudover vælges yderlige to bestyrelsesmedlemmer blandt medlemstype b; eet medlem som repræsenterer turismen på Fyn og eet som repræsenterer de relevante undervisningsinstitutioner på Fyn. Der vælges desuden eet bestyrelsesmedlem blandt forbrugermedlemmerne (medlemsgruppe c).

Blandt hver af medlemsgrupperne a , b og c vælges desuden 1 suppleant for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen værende aktiviteter.

Stk. 2 For at opnå en bredere faglig fundering for sine initiativer og beslutninger kan bestyrelsen tilforordne et rådgivende forum med repræsentanter fra såvel eksterne parter som fra foreningens medlemskreds – fx med repræsentanter fra erhvervsfremme systemet.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af mødedatoen.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes af de tilstedeværende. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Til støtte for bestyrelsen i arbejdet med den daglige ledelse og varetagelse af aktiviteter på foreningsniveau og i forhold til det enkelte medlem kan bestyrelsen ansætte sekretariatsmæssig bistand og foretage en opgave-/ansvarsmæssig delegation hertil inden for rammerne af bestyrelsens eget mandat.

Til behandling af særlige spørgsmål eller til løsning af særlige opgaver på foreningsniveau kan bestyrelsen nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer, med et klart opgavemæssigt og tidsmæssigt kommissorium.

Bestyrelsen kan også godkende etablering af netværk / grupperinger af medlemmer, som ønsker at arbejde med særlige temaer inden for foreningens formålsparagraf og i henhold til foreningens idegrundlag. 

Stk. 5 Forretningsorden vedr. interessefællesskaber og forpligtende samarbejder.

Netværk / grupperinger med en længerevarende tilværelse kan enten have karakter af egentligt forpligtende samarbejder eller have karakter af særlige interessefællesskaber.

Forpligtende samarbejder:
Et forpligtende samarbejde består af et antal medlemmer, som inden for rammerne af Smagen af Fyn ønsker at indgå i samarbejde om et særligt defineret formål, idet der er tale om et kontraktligt reguleret samarbejdsforhold baseret på egen økonomi adskilt fra foreningens økonomi. Der er tale om en lukket samarbejdskonstruktion, dvs. at inddragelse af nye parter kun kan ske med godkendelse fra de parter, som allerede indgår i samarbejdet. Også parter som ikke er medlem af foreningen kan indgå i et sådant forpligtende samarbejde. Projektarbejde- og handelskonsortier er eksempler på sådanne forpligtende samarbejder. Man kan mod nærmere aftalt betaling modtage sekretariatsmæssig betjening fra foreningens sekretariat.

Interessefællesskaber:
Et interessefællesskab er en gruppe af medlemmer, som er fælles om et konkret defineret emne / tema, idet gruppens kompetencer i forhold til ekstern kommunikation i foreningens navn etc. skal være aftalt med bestyrelsen. Et sådant interessefællesskab er åbent for alle medlemmer, som ønsker at deltage, idet gruppen selv finder en arbejdsmåde, som er i overensstemmelse med det emne, som man er samlet omkring.

Gruppen kan modtage sekretariatsbistand og/eller finansiering fra foreningen i henhold til særlig aftale herom med bestyrelsen.

Et medlem kan indgå i flere sådanne forpligtende samarbejder og interessefællesskaber.

§ 7
Stk. 1. 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, hvoraf mindst den ene skal være valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Stk. 3. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.

Vedkommende fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

Fuldmagt kan gives til en valgt eller ansat koordinator af formanden og ét andet bestyrelsesmedlem til at varetage dele af kassererens opgaver.

Stk. 4. Foreningens eventuelle formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, med mindre generalforsamlingen beslutter andet, anbringes efter de retningslinier, som gælder for placeringen af umyndiges midler.


§8
Stk. 1. Foreningens forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og eet andet bestyrelsesmedlem. Fuldmagt kan gives til en valgt eller ansat koordinator af formanden og eet andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. For foreningens forpligtigelser hæfter kun foreningens formue. Der kan således ikke gøres personligt ansvar gældende for foreningens forpligtigelser mod medlemmerne eller mod bestyrelsen.

§9
Til ændring af nærværende vedtægt, kræves vedtagelse på generalsamlingen med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 10
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, skal bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. februar 2004 og senest vedtaget ændret på generalforsamlingen den 2. marts 2011. Den sidstnævnte vedtægtsændring repræsenterer dannelsen af en ny version af foreningen Smagen af Fyn med her beskrevne mission og formål, som et resultat af forprojektet Fynske Fødevarer.