§1
Foreningens navn er: Smagen af Fyn.
Foreningens kontaktoplysninger er offentliggjorte på foreningens hjemmeside:
smagenaffyn.dk


§2
Stk. 1 Mission
Med nedenstående formål for øje skal foreningen udgøre en platform for netværk,
samarbejde for samt promovering af alle medlemsvirksomheder og parter, som
arbejder med regionale kvalitetsfødevarer og madkultur på Fyn – og for
samarbejde med myndigheder, organisationer og fonde samt andre aktører, der
arbejder med regional madkultur – nationalt som internationalt.


Stk. 2 Formål
Foreningen har til formål at udvikle og styrke produktion, salg, markedsføring og
anvendelse af fynske kvalitetsfødevarer for derved at fremme økonomisk og
beskæftigelsesmæssig vækst i de tilknyttede erhverv. Herunder er det et formål at
udvikle og formidle fynsk madkultur - og styrke udbuddet af oplevelser tilknyttet
produktion, forarbejdning og forbrug af fynske kvalitetsfødevarer og dermed at
generere vækst inden for oplevelsesøkonomien på Fyn.
Det er endvidere foreningens formål at understøtte forsknings- og
udviklingssamarbejder, der vedrører regionale kvalitetsfødevarer og madkultur - i
såvel nationalt som internationalt perspektiv.


Stk. 3 Det fælles grundlag
Kvalitetsfødevarer er karakteriseret ved en flerhed af følgende egenskaber

● Produktet giver enestående smagsoplevelser eller har særlig
spisekvalitet

● Produktet er friskt/nyhøstet

● Produktet har sæson aktualitet

● Produktet er forbundet med en særlig autenticitet eller identitet

● Produktionen foregår under bæredygtige produktionsformer

● Produktionen foregår med særlige hensyn til dyrevelfærd

● Produktionen har håndværksmæssig karakter og personlig
kvalitetskontrol

● Der er åbenhed omkring sporbarhed fra slutprodukt til oprindelse

● Produkter skal til alle tider opfylde de gældende lovkrav for salg af
fødevarer samt overholde gældende vedtægter i Smagen af Fyn.
Fynske kvalitetsfødevarer er produceret eller forædlet på Fyn eller øerne.
Produktion, fremstilling og markedsføring af fynske kvalitetsfødevarer bygger
bevidst på de særlige naturbestemte forudsætninger og heraf afledte traditioner
og kompetencer, der findes på Fyn og øerne, samt på den lokale oprindelse og
sporbarhed.


§3 Medlemmer
Stk. 1: Som ordinære medlemmer kan optages:
A. Erhvervsdrivende virksomheder (CVR registrerede) indenfor produktion,
forarbejdning, distribution og salg af kvalitetsfødevarer, som arbejder
inden for det fælles grundlag og har adresse på Fyn eller øerne.


B. Organisationer og institutioner, som via deres virksomhed understøtter
det fælles grundlag og er i samklang med foreningens formål og
strategier.


C. Interessemedlemmer, som ønsker at støtte foreningens arbejde – men
som ikke falder inden for én af ovenstående kategorier af medlemmer.
Interessemedlemmer er ikke stemmeberettigede.


Stk.2
Hvis der er tvivl om virksomheder eller organisationer, der ønsker at blive medlem,
lever op til det fælles grundlag i §2, stk. 3, er det bestyrelsen, der træffer afgørelse
om medlemskab.


2Stk. 3
Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden eller sekretariatet. Bestyrelsen kan
ekskludere et medlem, hvis den pågældende har overtrådt gældende regler med
hensyn til miljø, arbejdsmiljø, hygiejne, dyrevelfærd eller økologisk jordbrug, og
hvis det vurderes, at de vil have negative konsekvenser for foreningens virke.
Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved
bestyrelsens foranstaltning.


Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden
videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller sletning på grund
af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen i det regnskabsår, i
hvilken udelukkelsen finder sted.


Stk.4
Kontingentet for medlemmer fastsættes for hvert regnskabsår af
generalforsamlingen.


§4
Stk. 1
Alle medlemmer har adgang til at bruge foreningens navn og logo i forbindelse
med generel branding af fynske kvalitetsfødevarer.


Stk. 2
Medlemsgruppe a har adgang til at markedsføre deres egne produkter ved brug
af foreningens kvalitetsmærke. Retningslinjer for anvendelsen af foreningens
kvalitetsmærke, navn og logo i forbindelse med markedsføring af egne produkter
fastsættes af bestyrelsen.


§5 Generalforsamling
Stk. 1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.


3Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal. Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når
mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med
angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes
senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.


Stk. 3.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med
3 ugers varsel, enten skriftligt eller elektronisk. Forslag der ønskes drøftet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og
af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.


Stk. 4.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens aktiviteter i årets løb
3. Fremlæggelse af årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Bestyrelsens motiverede forslag til kommende årsbudget og aktiviteter
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt


Stk. 5.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet – og som ikke må være
medlem af bestyrelsen.


Stk. 6.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt
stemmeflertal. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.


4Stk. 7.
Hvert stemmeberettiget medlemskab giver én stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et
enkelt andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe
én fuldmagt.


Stk. 8.
Stemmeberettiget medlemskab giver ret til at opstille valgbare repræsentanter til
foreningens bestyrelse.
§6 Bestyrelse


Stk. 1
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5
medlemmer valgt på generalforsamlingen for to år ad gangen. Det tilstræbes, at
medlemmerne repræsenterer forskellige typer af producenter og brancher inden
for medlemskredsen af Smagen af Fyn.


Det tilstræbes, at Kulinarisk Sydfyn og Kold College har ét bestyrelsesmedlem hver
(evt. som suppleanter) og desuden vælges 1-2 suppleanter for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med
formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv
udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i
foreningen værende aktiviteter.


Stk. 2
For at opnå en bredere faglig fundering for sine initiativer og beslutninger kan
bestyrelsen tilforordne et Advisory Board eller rådgivende forum med
repræsentanter fra såvel eksterne parter som fra foreningens medlemskreds – fx
med repræsentanter fra erhvervsfremmesystemet. Advisory Boardet kan bistå
bestyrelsen i forhold til strategier, netværk, fonde og samarbejdspartnere.
Medlemmer af et Advisory Board har ikke stemmeret.


5Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når
formanden finder det fornødent eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af mødedatoen.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes af de
tilstedeværende. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men
er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 4
Til støtte for bestyrelsen i arbejdet med den daglige ledelse og varetagelse af
aktiviteter på foreningsniveau og i forhold til det enkelte medlem kan bestyrelsen
ansætte sekretariatsmæssig bistand og foretage en opgave-/ansvarsmæssig
delegation hertil inden for rammerne af bestyrelsens eget mandat.
Til behandling af særlige spørgsmål eller til løsning af særlige opgaver på
foreningsniveau kan bestyrelsen nedsætte udvalg blandt foreningens
medlemmer med et klart opgavemæssigt og tidsmæssigt kommissorium.
Bestyrelsen kan også godkende etablering af netværk/grupperinger af
medlemmer, som ønsker at arbejde med særlige temaer inden for foreningens
formålsparagraf og i henhold til foreningens idegrundlag.


Stk. 5 Forretningsorden vedr. interessefællesskaber og forpligtende samarbejder.
Netværk/grupperinger med en længerevarende tilværelse kan enten have
karakter af egentligt forpligtende samarbejder eller have karakter af særlige
interessefællesskaber.


Forpligtende samarbejder: Et forpligtende samarbejde består af et antal
medlemmer, som inden for rammerne af Smagen af Fyn ønsker at indgå i
samarbejde om et særligt defineret formål, idet der er tale om et kontraktligt
reguleret samarbejdsforhold baseret på egen økonomi adskilt fra foreningens
6økonomi. Der er tale om en lukket samarbejdskonstruktion, dvs. at inddragelse af
nye parter kun kan ske med godkendelse fra de parter, som allerede indgår i
samarbejdet. Også parter som ikke er medlem af foreningen kan indgå i et
sådant forpligtende samarbejde. Projektarbejde- og handelskonsortier er
eksempler på sådanne forpligtende samarbejder. Man kan mod nærmere aftalt
betaling modtage sekretariatsmæssig betjening fra foreningens sekretariat.
Interessefællesskaber: Et interessefællesskab er en gruppe af medlemmer, som er
fælles om et konkret defineret emne/tema, idet gruppens kompetencer i forhold
til ekstern kommunikation i foreningens navn etc. skal være aftalt med
bestyrelsen. Et sådant interessefællesskab er åbent for alle medlemmer, som
ønsker at deltage, idet gruppen selv finder en arbejdsmåde, som er i
overensstemmelse med det emne, som man er samlet omkring.
Gruppen kan modtage sekretariatsbistand og/eller finansiering fra foreningen i
henhold til særlig aftale herom med bestyrelsen.
Et medlem kan indgå i flere sådanne forpligtende samarbejder og
interessefællesskaber.


§ 7
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 2.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer,
hvoraf mindst den ene skal være valgt blandt medlemmerne uden for
bestyrelsen. De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange
indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen
opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.


7Stk. 3.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen
godkendte regninger.
Vedkommende fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan
form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og
udarbejder foreningens årsregnskab.
Fuldmagt kan gives til en valgt eller ansat koordinator af formanden og ét andet
bestyrelsesmedlem til at varetage dele af kassererens opgaver.


Stk. 4.
Foreningens eventuelle formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af
de løbende udgifter, skal, med mindre generalforsamlingen beslutter andet,
anbringes efter de retningslinjer, som gælder for placeringen af umyndiges
midler.


§8
Stk. 1.
Foreningens forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og ét andet
bestyrelsesmedlem. Fuldmagt kan gives til en valgt eller ansat koordinator af
formanden og ét andet bestyrelsesmedlem.


Stk. 2.
For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue. Der kan således ikke
gøres personligt ansvar gældende for foreningens forpligtelser mod
medlemmerne eller mod bestyrelsen.


§9
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på generalforsamlingen
med 2/3 af de fremmødtes stemmer.


8§ 10
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, skal
bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan
vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved foreningens
ophævelse vil evt. overskud i foreningens økonomi gå til velgørende formål efter
bestyrelsens valg.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. februar 2004 og senest
vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2021.